گودالوقتی تمام روز

تمام شب

لا به لای باران

توی اتاق تنها باشی

و هیچ صدایی نباشد

جز پچ پچ باران

و صدای ناموزون خودت که توی گلو خفه شده

احساس می کنی که دنیا

وارونگی هایی دارد

که ساده ترین اش

وارونگی همه ی دنیا در چاله ی آب است

چه خوب بود

اگر زندگی ام چاله نداشت

که آب تویش جمع شود

و تمام دنیا واژگون شود در من


نوشته شده در Uncategorized. 1 Comment »