شکستتجربه می گه : اگه تو کارت موفق نشی ، لایق هر توهینی هستی


نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »