شکست

حریم حرمت ما، در هم شکست، دوست

راهی که چاره نیست

یعنی » شکست » دوست

شاید که انهدام آغاز بودن است

اما چه فایده

با خرده های حادثه

تنها ملال راه زیاد می شود

و تو

آری

و من

تا انتهای جاده

شکسته

خرد

خسته

تکیده

دستی به دست می کشیم

گاه آه می کشیم

گاه بر نمادهای جهان لعن می دهیم

وانگه سقوط می کنیم

نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »

خواب رنگ هانمانده در بهار کودکی نگاه من

نمانده لحظه ای به سرخوشی برای من

همیشه خط خطی نبوده دفترم

به خواب رفته اند رنگ ها کنار من


نوشته شده در Uncategorized. 1 Comment »

شپش ها فرشته اند


دی ماه 1387
نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »

عروسک من – شپش فرشته

عروسک من
دی 1387
نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »

عاشورا

نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »

درختی که صبح عاشورا خون میگرید


پاییز 1387

نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »

خداخدایا من چرا نمی تونم حرف دلم رو به کسی بگم؟


نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »