این خط خطی ها را دوست دارم..این انحنا ها را…درد عشقی در من مسکین فتاد

می دویدم صبح و شب دیوانه وار

تیشه ام را بر دلم می تاختم

کوه دل را کندنی فرهاد وار

می زدم فریاد ،خاموشی محال

*بودن از هنگامه ای فریاد وار


نوشته شده در Uncategorized. 2 Comments »