11111

همیشه حادثه ای است که مرا از تو دور می کند

همیشه خوابی که مرا با تو می خواباند

و کابوسی که مرا بیدار می کند

نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »